فیزیک1 دبیرستان نمونه مصلی نژاد

وبلاگ فیزیک دانش آموزان کلاس مولوی

فعاليت هاي فصل 5 {كار گروهي (گروه 3) }

فعالیت های فصل 5 -

شکست نور

تعداد فعالیت ها : 18 فعالیت

تهیه کنندگان گروه (3) آقایان :

میلاد رمضانزده یزدی

ناصر پریشان نداف

میلاد الیاسی را د

حسین جهانگرد

کلاس : مولوی (104)

فعالیت 1                                                                                  صفحه ی 128

اگر   نور از یک محیط شفاف باضریب شکست n1   وارد محیط شفاف دیگر با ضریب شکست  n2  شود ، به گونه ای کهn1>n2   ، رابطه ی  (5-1) چگونه نوشته می شود    ؟

جواب  :

فعالیت 2                                                                                 صفحه ی 130

با رسم حداقل دو  پرتو  از یک نقطه نشان دهید که چرا گربه ، ماهی را نزدیک تر و ماهی ، گربه را دورتر از سطح آب می بیند     ؟

جواب  :

فعالیت 3                                                                                  صفحه ی 132

رابطه ی (5-2)  را برای حالتی که ناظر در محیط شفاف   (1)  باضریب شکست n1  به جسمی در محیط شفاف (2)  با ضریب شکست   n2  می نگرد ، بنویسید     .

جواب  :

فعالیت 4                                                                                  صفحه ی 132

با مشورت و مشارکت اعضای گروه  خود ، آزمایشی طراحی کنید که توسط آن بتوان عمق ظاهری یک سکّه را در   ته  یک  لیوان  پر از  آب  اندازه  گیری  کرد  .

جواب  :

ارتفاع یک لیوان خالی را  اندازه بگیرید و آن را  h   بنامید ؛ حال سکه ای را در لیوان بیاندازید  و آن را پر از آب کنید . حال یک خط کش را از بیرون  در امتداد لیوان تا جایی  پایین می بریم که ظاهراً سکه را می بینیم. این ارتفاع را اندازه بگیرید ؛ این فاصله همان  h   است. می توانید از رابطه ی         h=hn مقدار  دقیق     h   را از فرمول اندازه بگیرید  و با مقداری که خودتان اندازه گرفتید مقایسه کنید (ضریب شکست آب  43   است)

ب) با افزايش سرعت ، ضريب شكست چگونه تغيير مي كند ؟

جواب : كاهش مي يابد.

 

جواب :

اگر نوري از يك محيط شفاف با ضريب شكست n1 وارد محيط شفاف ديگري با ضريب شكست n2 شود ، به گونه اي كه n1>n2 باشد ، رابطه (5-4-ب) چگونه نوشته مي شود ؟

 

n2

=sin ic

-----

 

n1

-

با رسم مسير پرتو نور در منشورزاويه انحراف را نشان دهيد.

 

در شكل مقابل مقطع منشور قائم الزاويه اي متساوي الساقين نشان داده شده است. زاويه حد منشور 42 درجه است. پرتو نور تكرنگي( نوري كه به وسيله منشور پاشيده نمي شود) عمود بر يك وجه آن تابيده است.

شکل ٥-19

الف- مسير اين پرتو را تا رسيدن به وجه مقابل رسم كنيد.

ب- زاويه تابش در داخل منشور چقدر است؟ اين زاويه را با زاويه حد منشور مقايسه كنيد و مسير پرتو را كامل كنيد.

2- در شكل مقابل زاويه حدمنشور 42 درجه است مسير پرتو تكرنگ SI را كامل كنيد.

 

 

 

 

 

جواب الف:

چون پرتو SI به طور عمود بر وجه قائم مشور مي تابد، پس بدون شكست وارد منشور مي شود:

 

 

جواب ب: با توجه به  اينكه مجموع زاويه هاي داخلي يك مثلث برابر 180 است براي زاويه تابش در داخل  منشور خواهيم داشت:

a=180-(45+90)=45

i=90-a =90-45=45

 

چون زاويه تابش در منشور از زاويه حد منشور يعني 42 درجه بيشتر است، پس بازتابش كلي پيدا مي كند و به صورت شكل مقابل از منشور خارج مي گردد.

 

 

2- زاويه تابش در داخل منشور برابر است با:

a=180-(90+30)=60

i=90-60=30

چون زاويه تابش در داخل منشور از زاويه حد آن كمتر است، نمي تواند بازتابش كلي پيدا كند لذا از منشور خارج شود و از خط عمود دور مي گردد.

فعاليت 13 :

عدسي هاي دو كوژ و دو كاو را بصورت مجموعه اي از منشورها رسم كنيد.

روي شكل فوق كليك كنيد

روي شكل فوق كليك كنيد

 

 

 

فاصله كانوني هر يك از يك از عدسي هايي كه شكل آنها در جدول زير آمده  را با اعداد داده شده مقايسه و سپس جدول را كامل كنيد .( عدسي ها هم جنس اند)

-15 Cm  , -5 Cm   ,   5 Cm   , 20 Cm

عدسي ها

فاصله كانوني

15-

5-

20

5

توان عدسي

6.6D

20D

5D

20D

 

 

 

 

 

جواب : چون سرعت پخش فريمها بالاست لذا امكان تشخيص ناپيوسته گي تصاوير براي چشم نمي باشد.

تحقيق كنيد كه چرا روي صفحه تلويزيون و يا پرده سينما تصاوير را بطور پيوسته مي بينيد؟

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 20:58  توسط میلاد رمضان زاده  |